...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 โครงการปฏิบัติงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิทยาการทางโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรม ระหว่างกรมศิลปากร ประเทศไทย และกรมมรดก กระทรวงแถลงข่าวและการท่องเที่ยว สปป.ลาว

(จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง)